โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ห้องโลกดาราศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์  3  12 Wed, 15 May 2019 09:27:16 +0700
2 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี  3  12 Wed, 15 May 2019 09:46:44 +0700
3 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์  2  12 Wed, 15 May 2019 09:36:59 +0700
4 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก  2  14 Wed, 15 May 2019 09:56:30 +0700
5 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา  2  14 Wed, 15 May 2019 09:54:10 +0700
6 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ  2  14 Wed, 15 May 2019 09:57:22 +0700
7 49260   ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์  2  17 Wed, 15 May 2019 09:40:43 +0700
8 49265   ด.ญ. ปุณิกา อินต๊ะพันธ์  2  17 Wed, 15 May 2019 10:02:10 +0700
9 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:51:33 +0700
10 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:47:17 +0700
11 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:55:51 +0700
12 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด  1  2 Wed, 15 May 2019 09:33:34 +0700
13 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ  1  2 Wed, 15 May 2019 09:27:13 +0700
14 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี  1  2 Wed, 15 May 2019 09:37:48 +0700
15 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน  1  3 Wed, 15 May 2019 09:46:57 +0700
16 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร  1  3 Wed, 15 May 2019 09:29:01 +0700
17 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง  1  3 Wed, 15 May 2019 09:09:31 +0700
18 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:26:12 +0700
19 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว  1  4 Wed, 15 May 2019 09:59:09 +0700
20 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:19:58 +0700
21 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา  1  4 Wed, 15 May 2019 09:09:35 +0700
22 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข  1  7 Wed, 15 May 2019 09:59:39 +0700
23 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู  1  7 Wed, 15 May 2019 09:39:07 +0700
24 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี  1  7 Wed, 15 May 2019 09:47:30 +0700
25 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย  1  7 Wed, 15 May 2019 09:32:35 +0700
26 49764   ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก  1  8 Wed, 15 May 2019 10:00:52 +0700
27 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี  1  9 Wed, 15 May 2019 09:51:30 +0700
28 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย  1  10 Wed, 15 May 2019 09:17:35 +0700
29 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย  1  11 Wed, 15 May 2019 09:24:02 +0700
30 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์  1  12 Wed, 15 May 2019 09:24:34 +0700
31 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู  1  12 Wed, 15 May 2019 09:59:57 +0700
32 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา  1  12 Wed, 15 May 2019 09:38:49 +0700
33 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์  1  12 Wed, 15 May 2019 09:49:09 +0700
34 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง  1  13 Wed, 15 May 2019 09:42:36 +0700
35 50096   ด.ช. ปุญญกฤต แสงเมือง  1  16 Wed, 15 May 2019 10:11:30 +0700