โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น      ห้องเรียน : วิทย์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48685   ด.ช. ธนกฤต วะรังษี  2  3 Wed, 15 May 2019 09:04:00 +0700
2 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา  2  13 Wed, 15 May 2019 10:31:33 +0700
3 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง  2  13 Wed, 15 May 2019 10:31:03 +0700
4 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด  2  14 Wed, 29 May 2019 09:30:05 +0700
5 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง  2  14 Wed, 15 May 2019 10:01:57 +0700
6 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์  2  14 Wed, 15 May 2019 10:02:14 +0700
7 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง  1  5 Wed, 15 May 2019 13:11:44 +0700
8 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ  1  12 Wed, 15 May 2019 09:18:38 +0700