โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47898   ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง  3  2 Wed, 15 May 2019 09:32:30 +0700
2 47912   ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์  3  2 Wed, 15 May 2019 09:19:00 +0700
3 47913   ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู  3  2 Wed, 15 May 2019 09:23:12 +0700
4 47919   ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง  3  2 Wed, 15 May 2019 09:28:21 +0700
5 48448   ด.ช. ชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์  3  15 Wed, 15 May 2019 09:45:17 +0700