โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น      ห้องเรียน : เคมี 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48013   ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง  3  5 Fri, 17 May 2019 16:21:23 +0700
2 48022   ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย  3  5 Wed, 15 May 2019 09:06:42 +0700
3 48026   ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ  3  5 Wed, 15 May 2019 09:17:38 +0700
4 48027   ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย  3  5 Wed, 15 May 2019 09:01:03 +0700
5 48761   ด.ช. กวินท์ จิตรงาม  2  5 Fri, 24 May 2019 16:56:09 +0700
6 48762   ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์  2  5 Wed, 15 May 2019 10:02:59 +0700
7 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน  2  5 Wed, 15 May 2019 10:06:01 +0700
8 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน  2  5 Wed, 15 May 2019 10:06:18 +0700
9 48772   ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ  2  5 Sat, 25 May 2019 12:13:49 +0700
10 49259   ด.ญ. ธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น  2  17 Wed, 15 May 2019 09:25:45 +0700
11 49266   ด.ญ. พรชนก อินนั่งแท่น  2  17 Wed, 15 May 2019 09:31:36 +0700
12 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ  1  6 Wed, 15 May 2019 10:06:57 +0700
13 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ  1  6 Fri, 17 May 2019 13:06:22 +0700
14 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:34:44 +0700
15 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ  1  9 Wed, 29 May 2019 13:57:05 +0700