โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      ห้องเรียน : ห้องพฤกษศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม  3  6 Wed, 15 May 2019 09:18:58 +0700
2 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:16:50 +0700
3 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:01:33 +0700
4 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:15:50 +0700
5 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย  3  6 Wed, 15 May 2019 09:46:07 +0700
6 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์  3  6 Wed, 15 May 2019 09:13:14 +0700
7 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา  3  6 Wed, 15 May 2019 09:09:53 +0700
8 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:07:50 +0700
9 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์  3  7 Wed, 15 May 2019 09:08:41 +0700
10 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:17:15 +0700
11 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี  3  7 Wed, 15 May 2019 09:15:28 +0700
12 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:25:59 +0700
13 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง  3  7 Wed, 15 May 2019 09:31:38 +0700
14 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร  3  7 Wed, 15 May 2019 09:08:52 +0700
15 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์  3  7 Wed, 15 May 2019 09:17:55 +0700
16 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:19:34 +0700
17 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค  3  7 Wed, 15 May 2019 09:23:20 +0700
18 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล  3  7 Wed, 15 May 2019 09:16:06 +0700
19 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:23:08 +0700
20 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล  3  7 Wed, 15 May 2019 09:19:31 +0700
21 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี  3  7 Wed, 15 May 2019 09:29:39 +0700
22 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ  3  8 Wed, 29 May 2019 14:15:43 +0700
23 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล  3  8 Wed, 29 May 2019 14:16:49 +0700
24 48184   ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ  3  8 Wed, 29 May 2019 14:13:19 +0700
25 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา  3  11 Wed, 15 May 2019 09:41:47 +0700
26 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์  3  13 Wed, 15 May 2019 09:08:02 +0700
27 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล  2  8 Wed, 15 May 2019 09:30:55 +0700
28 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ  2  8 Wed, 15 May 2019 14:38:45 +0700
29 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง  2  11 Wed, 15 May 2019 09:34:15 +0700
30 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา  2  11 Wed, 15 May 2019 10:55:47 +0700
31 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี  2  11 Wed, 15 May 2019 09:01:12 +0700
32 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ  2  11 Wed, 15 May 2019 09:19:54 +0700
33 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร  2  11 Wed, 15 May 2019 09:37:38 +0700
34 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค  2  11 Wed, 15 May 2019 10:58:08 +0700
35 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร  2  11 Wed, 15 May 2019 09:24:22 +0700
36 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข  2  11 Wed, 15 May 2019 09:57:25 +0700
37 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา  2  11 Wed, 15 May 2019 09:01:22 +0700
38 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ  2  11 Wed, 15 May 2019 09:06:01 +0700
39 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น  2  11 Wed, 15 May 2019 09:04:36 +0700
40 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด  2  11 Wed, 15 May 2019 09:12:00 +0700
41 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์  2  11 Wed, 15 May 2019 09:35:45 +0700
42 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี  2  11 Wed, 15 May 2019 09:36:57 +0700
43 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม  2  12 Wed, 15 May 2019 09:33:47 +0700
44 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต  1  3 Wed, 15 May 2019 10:11:48 +0700
45 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย  1  5 Wed, 15 May 2019 09:44:18 +0700
46 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา  1  7 Thu, 23 May 2019 20:36:20 +0700
47 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน  1  8 Wed, 15 May 2019 09:37:29 +0700
48 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า  1  9 Wed, 15 May 2019 10:35:00 +0700