โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : เคมีคำนวณ ม.ต้น      ห้องเรียน : วิทย์ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48469   ด.ญ. ณัฐญาดา   มูลกันทะ  3  15 Wed, 15 May 2019 09:23:18 +0700
2 48475   ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน  3  15 Wed, 15 May 2019 09:27:02 +0700
3 48475   ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน  3  15 Wed, 15 May 2019 09:27:17 +0700
4 48475   ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน  3  15 Wed, 15 May 2019 09:27:18 +0700
5 48480   ด.ญ. อัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง  3  15 Wed, 15 May 2019 09:11:45 +0700
6 49241   ด.ช. นพณัฐ อินคำเชื้อ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:18:06 +0700
7 49249   ด.ญ. จารุพิชญา ทานุสิทธิ์  2  17 Wed, 15 May 2019 09:23:53 +0700
8 49257   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:10:30 +0700
9 49258   ด.ญ. ธัญวลัย วุฒิศิริศาสตร์  2  17 Wed, 15 May 2019 09:31:29 +0700
10 49262   ด.ญ. นันท์ณภัทร เรืองรินทร์  2  17 Wed, 15 May 2019 09:30:50 +0700
11 49268   ด.ญ. พีรดา สายธิ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:34:23 +0700
12 49273   ด.ญ. อคิราภ์ อิศริวรรณ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:31:48 +0700
13 49274   ด.ญ. อภิฤดี สีธิคำ  2  17 Wed, 15 May 2019 09:29:15 +0700
14 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส  1  1 Wed, 15 May 2019 09:15:35 +0700
15 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:10:37 +0700
16 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข  1  4 Wed, 15 May 2019 09:23:19 +0700
17 50058   ด.ช. ปภังกร แก้วประเทศ  1  15 Wed, 15 May 2019 09:18:27 +0700
18 50086   ด.ญ. อลิสา อโรร่า  1  15 Wed, 15 May 2019 09:32:56 +0700