โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20907      ชื่อวิชา : ยุวกาชาดปี 1      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก  1  1 Wed, 15 May 2019 09:43:45 +0700
2 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:55:53 +0700
3 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:42:11 +0700
4 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก  1  1 Wed, 15 May 2019 09:35:12 +0700
5 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง  1  1 Wed, 15 May 2019 09:01:53 +0700
6 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ  1  1 Wed, 15 May 2019 09:58:03 +0700
7 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:59:35 +0700
8 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:38:29 +0700
9 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย  1  1 Wed, 15 May 2019 09:57:09 +0700
10 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย  1  1 Wed, 15 May 2019 11:43:27 +0700
11 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล  1  2 Wed, 15 May 2019 09:43:58 +0700
12 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:36:31 +0700
13 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์  1  2 Wed, 15 May 2019 12:16:07 +0700
14 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี  1  2 Wed, 15 May 2019 09:46:39 +0700
15 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว  1  2 Wed, 15 May 2019 09:44:13 +0700
16 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี  1  2 Wed, 15 May 2019 09:31:59 +0700
17 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:17:57 +0700
18 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่  1  3 Wed, 15 May 2019 09:38:50 +0700
19 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม  1  3 Thu, 16 May 2019 14:38:05 +0700
20 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:40:12 +0700
21 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล  1  3 Wed, 15 May 2019 09:42:20 +0700
22 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:56:50 +0700
23 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง  1  3 Wed, 15 May 2019 09:45:26 +0700
24 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:55:59 +0700
25 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต  1  3 Wed, 15 May 2019 13:14:54 +0700
26 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง  1  3 Wed, 15 May 2019 10:59:23 +0700
27 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม  1  4 Wed, 15 May 2019 10:28:45 +0700
28 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:35:38 +0700
29 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค  1  4 Wed, 15 May 2019 09:28:34 +0700
30 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:38:50 +0700
31 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน  1  4 Wed, 15 May 2019 09:37:34 +0700
32 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน  1  4 Wed, 15 May 2019 09:17:57 +0700
33 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์  1  4 Wed, 15 May 2019 09:25:29 +0700
34 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข  1  4 Wed, 15 May 2019 09:51:04 +0700
35 49608   ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:44:59 +0700
36 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร  1  5 Wed, 15 May 2019 09:57:31 +0700
37 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:29:53 +0700
38 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ  1  5 Wed, 15 May 2019 09:59:49 +0700
39 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ  1  5 Wed, 15 May 2019 09:03:19 +0700
40 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย  1  5 Wed, 15 May 2019 09:58:26 +0700
41 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:44:24 +0700
42 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:19:10 +0700
43 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์  1  6 Wed, 15 May 2019 09:54:24 +0700
44 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ  1  6 Fri, 17 May 2019 13:04:03 +0700
45 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา  1  6 Wed, 15 May 2019 12:03:02 +0700
46 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง  1  6 Wed, 15 May 2019 09:52:59 +0700
47 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น  1  6 Wed, 15 May 2019 09:39:37 +0700
48 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า  1  6 Wed, 15 May 2019 13:54:19 +0700
49 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป  1  6 Wed, 15 May 2019 09:23:47 +0700
50 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ  1  6 Wed, 15 May 2019 10:23:33 +0700
51 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:19:06 +0700
52 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:53:02 +0700
53 49699   ด.ญ. สไบทอง ทิพจร  1  6 Wed, 15 May 2019 09:36:38 +0700
54 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่  1  6 Wed, 15 May 2019 14:50:17 +0700
55 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู  1  7 Wed, 15 May 2019 09:36:34 +0700
56 49738   ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ  1  7 Wed, 15 May 2019 09:19:20 +0700
57 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี  1  7 Wed, 15 May 2019 09:44:09 +0700
58 49744   ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว  1  7 Wed, 15 May 2019 09:12:24 +0700
59 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์  1  8 Wed, 15 May 2019 11:06:39 +0700
60 49772   ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์  1  8 Wed, 15 May 2019 09:56:52 +0700
61 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา  1  8 Wed, 15 May 2019 09:49:51 +0700
62 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:07:24 +0700
63 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์  1  8 Wed, 15 May 2019 12:07:19 +0700
64 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง  1  8 Wed, 15 May 2019 09:52:44 +0700
65 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ  1  9 Wed, 15 May 2019 10:02:25 +0700
66 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น  1  9 Wed, 15 May 2019 09:53:24 +0700
67 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว  1  9 Wed, 15 May 2019 10:01:32 +0700
68 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย  1  9 Wed, 15 May 2019 09:35:55 +0700
69 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ  1  10 Wed, 15 May 2019 09:58:21 +0700
70 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา  1  10 Wed, 15 May 2019 09:43:59 +0700
71 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น  1  10 Wed, 15 May 2019 09:40:14 +0700
72 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ  1  10 Wed, 15 May 2019 09:53:02 +0700
73 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์  1  10 Wed, 15 May 2019 09:44:04 +0700
74 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน  1  10 Wed, 15 May 2019 09:47:34 +0700
75 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ  1  11 Wed, 15 May 2019 11:08:45 +0700
76 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล  1  11 Wed, 15 May 2019 09:41:55 +0700
77 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร  1  11 Wed, 15 May 2019 09:48:30 +0700
78 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์  1  11 Wed, 15 May 2019 09:48:38 +0700
79 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส  1  11 Wed, 15 May 2019 11:36:46 +0700
80 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง  1  11 Wed, 15 May 2019 09:49:28 +0700
81 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร  1  11 Wed, 15 May 2019 10:03:17 +0700
82 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย  1  11 Wed, 15 May 2019 09:28:45 +0700
83 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม  1  11 Wed, 15 May 2019 10:48:48 +0700
84 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง  1  11 Wed, 15 May 2019 10:01:59 +0700
85 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู  1  12 Wed, 15 May 2019 09:58:45 +0700
86 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์  1  12 Wed, 15 May 2019 11:06:38 +0700
87 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน  1  12 Wed, 15 May 2019 09:46:58 +0700
88 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์  1  12 Wed, 15 May 2019 10:38:29 +0700
89 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา  1  12 Wed, 15 May 2019 09:48:34 +0700
90 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว  1  12 Wed, 15 May 2019 09:52:49 +0700
91 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย  1  12 Wed, 15 May 2019 09:41:13 +0700
92 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย  1  12 Wed, 15 May 2019 09:36:03 +0700
93 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา  1  12 Wed, 15 May 2019 13:22:52 +0700
94 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง  1  12 Wed, 15 May 2019 10:48:05 +0700
95 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา  1  13 Wed, 15 May 2019 09:20:28 +0700
96 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท  1  13 Wed, 15 May 2019 09:57:35 +0700
97 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์  1  13 Wed, 15 May 2019 10:40:51 +0700
98 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย  1  13 Wed, 15 May 2019 14:44:05 +0700
99 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ  1  13 Wed, 15 May 2019 09:43:46 +0700
100 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง  1  13 Wed, 15 May 2019 10:32:52 +0700
101 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว  1  13 Wed, 15 May 2019 09:38:10 +0700
102 50037   ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ  1  14 Wed, 15 May 2019 09:39:59 +0700
103 50039   ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ  1  14 Wed, 15 May 2019 09:38:17 +0700
104 50067   ด.ญ. กรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว  1  15 Wed, 15 May 2019 10:38:14 +0700
105 50086   ด.ญ. อลิสา อโรร่า  1  15 Wed, 15 May 2019 09:30:34 +0700