โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น      ห้องเรียน : ฟิสิกส์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48605   ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล  2  1 Wed, 15 May 2019 09:01:54 +0700
2 48612   ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน  2  1 Wed, 15 May 2019 09:34:32 +0700
3 48615   ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ  2  1 Wed, 15 May 2019 09:24:07 +0700
4 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย  2  11 Wed, 15 May 2019 11:29:15 +0700
5 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก  1  1 Wed, 15 May 2019 09:45:14 +0700
6 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส  1  3 Wed, 15 May 2019 10:10:09 +0700
7 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว  1  3 Wed, 15 May 2019 12:15:23 +0700
8 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา  1  6 Thu, 16 May 2019 20:00:42 +0700
9 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป  1  6 Wed, 15 May 2019 09:52:30 +0700
10 49932   ด.ช. พชร เพียรดี  1  12 Tue, 21 May 2019 10:20:50 +0700
11 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์  1  12 Wed, 15 May 2019 11:07:20 +0700
12 50063   ด.ช. ศศิศ ยอดยิ่ง  1  15 Wed, 15 May 2019 09:53:06 +0700
13 50102   ด.ช. อรุณวิชญ์ งามดี  1  16 Wed, 15 May 2019 11:24:37 +0700