โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น      ห้องเรียน : วิทย์ 6,เคมี1,BC      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา  1  1 Wed, 15 May 2019 09:39:27 +0700
2 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:01:38 +0700
3 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:27:57 +0700
4 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์  1  2 Wed, 15 May 2019 09:53:43 +0700
5 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน  1  2 Wed, 15 May 2019 09:22:51 +0700
6 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว  1  2 Wed, 15 May 2019 09:42:39 +0700
7 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี  1  2 Wed, 15 May 2019 09:32:22 +0700
8 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:46:13 +0700
9 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์  1  4 Wed, 15 May 2019 09:25:42 +0700
10 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง  1  4 Wed, 15 May 2019 09:39:27 +0700
11 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ  1  5 Wed, 15 May 2019 09:46:54 +0700
12 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:46:20 +0700
13 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:42:25 +0700
14 50062   ด.ช. วุฒิภัทร ใจกันทา  1  15 Wed, 15 May 2019 09:46:35 +0700
15 50067   ด.ญ. กรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว  1  15 Wed, 15 May 2019 09:04:26 +0700
16 50084   ด.ญ. สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา  1  15 Wed, 15 May 2019 09:03:24 +0700