โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30927      ชื่อวิชา : แนะแนว      ห้องเรียน : แนะแนว,324,325      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45533   น.ส. ญาณิกา เสาวภา  6  3 Tue, 14 May 2019 09:03:38 +0700
2 45629   น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน  6  5 Tue, 14 May 2019 09:02:16 +0700
3 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง  6  11 Tue, 14 May 2019 09:03:23 +0700
4 45715   น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์  6  5 Tue, 14 May 2019 09:03:41 +0700
5 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ  6  11 Tue, 14 May 2019 09:04:08 +0700
6 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์  6  13 Tue, 14 May 2019 09:03:15 +0700
7 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์  6  11 Tue, 14 May 2019 09:05:26 +0700
8 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์  6  11 Tue, 14 May 2019 09:02:47 +0700
9 45812   น.ส. พิมลภัล เมืองใจ  6  13 Tue, 14 May 2019 09:04:25 +0700
10 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย  6  11 Tue, 14 May 2019 09:01:23 +0700
11 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ  6  11 Tue, 14 May 2019 09:05:20 +0700
12 45943   น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ  6  13 Tue, 14 May 2019 09:02:12 +0700
13 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย  6  13 Tue, 14 May 2019 09:02:59 +0700
14 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล  6  11 Tue, 14 May 2019 09:03:29 +0700
15 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง  6  13 Tue, 14 May 2019 09:01:11 +0700
16 45951   น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา  6  13 Wed, 29 May 2019 12:54:33 +0700
17 45963   นาย กฤชนะ สมัครการ  6  11 Tue, 14 May 2019 09:01:16 +0700
18 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ  6  11 Tue, 14 May 2019 09:01:26 +0700
19 46043   น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ  6  5 Tue, 14 May 2019 09:02:57 +0700
20 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ  6  11 Tue, 14 May 2019 09:00:47 +0700
21 46099   น.ส. วริชญา อินถา  6  11 Tue, 14 May 2019 09:01:57 +0700
22 46130   น.ส. กนกนภัส มุณี  6  11 Tue, 14 May 2019 09:03:36 +0700
23 46138   น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล  6  13 Tue, 14 May 2019 09:02:29 +0700
24 46145   น.ส. รังสินี สุขโข  6  5 Tue, 14 May 2019 09:04:26 +0700
25 46146   น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว  6  11 Tue, 14 May 2019 09:01:13 +0700
26 46209   น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด  6  5 Tue, 14 May 2019 09:01:51 +0700
27 46491   น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ  5  14 Tue, 14 May 2019 09:04:26 +0700
28 46504   น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต  5  14 Tue, 14 May 2019 09:02:55 +0700
29 48516   น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ  6  2 Tue, 14 May 2019 09:02:16 +0700
30 48523   น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ  6  3 Tue, 14 May 2019 09:02:46 +0700
31 48533   น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด  6  5 Tue, 14 May 2019 09:01:55 +0700
32 48536   น.ส. อรยา บุญมาทน  6  5 Tue, 14 May 2019 09:02:15 +0700