โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : เรารักโรงเรียน      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47099   นาย ปวริศ คูณศรี  4  14 Mon, 27 May 2019 22:11:23 +0700
2 47117   น.ส. ณชากร ดาวัลย์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:20:02 +0700
3 47126   น.ส. ยศวดี ทิยาว  4  1 Tue, 14 May 2019 14:17:07 +0700
4 47228   นาย ณฐกร ธิยาว  4  10 Tue, 14 May 2019 14:31:27 +0700
5 47233   นาย นิติภูมิ เก่งการจับ  4  10 Tue, 14 May 2019 14:19:07 +0700
6 47235   นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล  4  10 Tue, 14 May 2019 14:19:09 +0700
7 47465   นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม  4  14 Tue, 14 May 2019 14:38:40 +0700
8 47470   นาย อินทัช มูลลออ  4  14 Tue, 14 May 2019 14:38:25 +0700
9 47519   น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์  4  13 Tue, 14 May 2019 14:07:10 +0700
10 47827   น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ  4  13 Tue, 14 May 2019 14:07:11 +0700
11 50193   น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย  4  13 Tue, 14 May 2019 14:12:36 +0700
12 50194   น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา  4  13 Tue, 14 May 2019 14:07:37 +0700