โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : English corner      ห้องเรียน : 826      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46109   นาย ชวกร แพนไธสง  6  14 Tue, 14 May 2019 09:03:26 +0700
2 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด  6  14 Tue, 14 May 2019 09:05:53 +0700
3 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย  6  12 Tue, 14 May 2019 09:04:30 +0700
4 46219   น.ส. สมรดา เกษแก้ว  6  14 Tue, 14 May 2019 09:02:14 +0700
5 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์  6  13 Tue, 14 May 2019 09:15:34 +0700
6 46336   น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม  5  15 Tue, 14 May 2019 09:05:07 +0700
7 46541   น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ  5  10 Tue, 14 May 2019 09:11:53 +0700
8 46847   นาย ศุภกร สุขศิริ  5  6 Tue, 14 May 2019 13:59:45 +0700
9 46982   นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก  5  12 Tue, 14 May 2019 09:33:01 +0700
10 46993   น.ส. พิชญา รัตนบุรี  5  10 Tue, 14 May 2019 09:21:42 +0700
11 46998   น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ  5  5 Tue, 14 May 2019 09:47:29 +0700
12 46999   น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข  5  14 Tue, 14 May 2019 09:08:19 +0700
13 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล  4  14 Tue, 14 May 2019 13:57:56 +0700
14 49371   น.ส. จิราวรรณ วงเวียน  5  10 Tue, 14 May 2019 09:54:01 +0700