โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : English on Movie      ห้องเรียน : เกษมโชค      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45517   น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง  6  1 Tue, 14 May 2019 09:00:44 +0700
2 45534   น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว  6  3 Tue, 14 May 2019 09:01:23 +0700
3 45572   น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ  6  5 Tue, 14 May 2019 09:00:43 +0700
4 45674   น.ส. วิชญาดา รูปละออ  6  2 Tue, 14 May 2019 09:01:10 +0700
5 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน  6  13 Tue, 14 May 2019 09:01:06 +0700
6 45991   น.ส. ชลกร แก้วนันไชย  6  2 Tue, 14 May 2019 09:02:00 +0700
7 46147   น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม  6  15 Tue, 14 May 2019 09:02:06 +0700
8 46187   น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์  6  2 Tue, 14 May 2019 09:01:37 +0700
9 46305   น.ส. ญาณิศา สุธรรม  5  10 Tue, 14 May 2019 09:01:15 +0700
10 46351   น.ส. ปรีชญา ต้นโนนเชียง  5  6 Tue, 14 May 2019 09:03:14 +0700
11 46395   น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น  5  10 Tue, 14 May 2019 09:00:44 +0700
12 46458   น.ส. อินทราณี เป็งอินตา  5  2 Tue, 14 May 2019 09:01:29 +0700
13 46498   น.ส. ภูพิงค์ สายปัน  5  10 Tue, 14 May 2019 09:01:20 +0700
14 46590   น.ส. ปริยากร ไวยกูล  5  2 Tue, 14 May 2019 09:00:57 +0700
15 46827   น.ส. วรัญญา สมนาค  5  6 Tue, 14 May 2019 09:01:20 +0700