โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ชีววิทยา 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48149   ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น  3  8 Wed, 15 May 2019 10:05:04 +0700
2 48150   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา  3  8 Wed, 15 May 2019 09:25:57 +0700
3 48166   ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช  3  8 Wed, 15 May 2019 09:53:25 +0700
4 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย  3  11 Wed, 29 May 2019 14:12:22 +0700
5 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:37:25 +0700
6 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร  1  7 Fri, 17 May 2019 19:12:24 +0700
7 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม  1  8 Wed, 15 May 2019 10:30:55 +0700
8 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา  1  8 Wed, 15 May 2019 09:55:04 +0700
9 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย  1  9 Wed, 15 May 2019 09:56:41 +0700
10 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท  1  9 Wed, 15 May 2019 10:14:54 +0700
11 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี  1  9 Wed, 15 May 2019 10:05:46 +0700
12 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย  1  9 Wed, 15 May 2019 09:44:46 +0700
13 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ  1  12 Wed, 15 May 2019 10:05:41 +0700
14 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว  1  12 Wed, 15 May 2019 10:08:09 +0700
15 50076   ด.ญ. นลพรรณ วงค์ชมภู  1  15 Wed, 15 May 2019 10:27:20 +0700