โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : English from songs ม. ปลาย      ห้องเรียน : 825      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45539   น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร  5  11 Tue, 14 May 2019 09:06:04 +0700
2 45773   น.ส. วลัยพร ลาวผาบ  6  13 Tue, 14 May 2019 09:08:43 +0700
3 46339   น.ส. ชนกชนม์ ใจจิต  5  3 Tue, 14 May 2019 09:04:23 +0700
4 46354   น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี  5  15 Tue, 14 May 2019 09:04:43 +0700
5 46490   น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ  5  13 Tue, 14 May 2019 09:33:09 +0700
6 46552   น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง  5  16 Tue, 14 May 2019 09:28:58 +0700
7 46637   น.ส. พันวสา แสงหิรัญ  5  15 Tue, 14 May 2019 09:03:17 +0700
8 46716   น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล  5  1 Tue, 14 May 2019 09:01:10 +0700
9 46724   น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์  5  16 Tue, 14 May 2019 09:02:59 +0700
10 46727   น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ  5  11 Tue, 14 May 2019 09:09:31 +0700
11 46921   น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล  5  16 Tue, 14 May 2019 09:02:13 +0700
12 46945   น.ส. ปีวรา เครือสาร  5  1 Tue, 14 May 2019 09:03:28 +0700
13 46966   น.ส. พชรพร กอวิเศษ  5  1 Tue, 14 May 2019 09:02:27 +0700
14 46968   น.ส. พิชชาพร จรเทศ  5  1 Tue, 14 May 2019 09:06:15 +0700
15 46970   น.ส. อังคณา อินฝั้น  5  1 Tue, 14 May 2019 09:04:06 +0700
16 46984   น.ส. กัญจนพร คำแหง  5  10 Tue, 14 May 2019 09:33:23 +0700
17 46992   น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์  5  10 Tue, 14 May 2019 09:02:13 +0700