โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน      ห้องเรียน : 731      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46433   น.ส. จุฑามาศ ทองสุข  5  15 Tue, 14 May 2019 09:16:40 +0700
2 47395   น.ส. ปณิตตา อภิวงค์  4  2 Tue, 14 May 2019 13:57:48 +0700
3 47689   น.ส. กชพร สิทธิไพศาล  4  1 Fri, 24 May 2019 11:49:53 +0700
4 47694   น.ส. นรวีร์ กีรติการกุล  4  8 Tue, 14 May 2019 14:11:51 +0700
5 47752   น.ส. กนกอร กมลประภาสวัสดิ์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:27:14 +0700