โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : งานใบตอง      ห้องเรียน : ห้องพัสดุ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46580   น.ส. เจนจิรา สินมา  5  13 Tue, 14 May 2019 10:43:08 +0700
2 46582   น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา  5  13 Tue, 14 May 2019 10:42:46 +0700
3 47216   น.ส. พรกนก เสมอวงษ์  4  5 Tue, 14 May 2019 13:59:51 +0700
4 47352   น.ส. มุทิตา ศิริสาน  4  11 Tue, 14 May 2019 14:02:05 +0700
5 47727   น.ส. นวพรรณ วงค์วิชัย  4  2 Tue, 14 May 2019 14:02:03 +0700
6 50176   น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก  4  11 Tue, 14 May 2019 14:02:22 +0700
7 50185   น.ส. พนิดา เทียนสัน  4  12 Tue, 14 May 2019 14:02:02 +0700