โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : Digital Art ม.ปลาย      ห้องเรียน : 931      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45570   น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ  6  12 Tue, 14 May 2019 09:03:33 +0700
2 46496   น.ส. ภัทรา สมณะ  5  14 Tue, 14 May 2019 09:06:30 +0700
3 46505   น.ส. สัณห์สินี ชุมแก้ว  5  6 Tue, 14 May 2019 09:06:37 +0700
4 47149   นาย พีระพงษ์ วงศ์วิชัย  4  3 Wed, 29 May 2019 12:26:02 +0700
5 47198   นาย ไอสิวัส โทธรัตน์  4  5 Tue, 14 May 2019 14:14:57 +0700
6 47202   น.ส. เขมิกา มีแก้ว  4  5 Tue, 14 May 2019 13:57:31 +0700
7 47209   น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ  4  14 Tue, 14 May 2019 14:23:43 +0700
8 47259   น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์  4  13 Tue, 14 May 2019 13:53:25 +0700
9 47262   น.ส. ปารณีย์ มหาวรรณ  4  10 Tue, 14 May 2019 14:19:08 +0700
10 47384   น.ส. กัลยาณี ศรีบุญมาก  4  3 Fri, 24 May 2019 13:09:19 +0700
11 47504   นาย ยุทธภรณ์ โฉมเมืองปัก  4  6 Mon, 27 May 2019 22:28:28 +0700
12 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล  4  14 Tue, 14 May 2019 13:57:00 +0700
13 47726   น.ส. นภัสสร สันอุดร  4  1 Tue, 14 May 2019 14:37:17 +0700
14 47759   น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง  4  14 Tue, 14 May 2019 14:09:08 +0700
15 50174   นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา  4  11 Tue, 14 May 2019 14:25:08 +0700