โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20913      ชื่อวิชา : อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ)      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48813   ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ  2  6 Wed, 15 May 2019 13:15:36 +0700
2 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน  2  13 Wed, 29 May 2019 15:02:34 +0700
3 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา  1  3 Wed, 15 May 2019 11:34:51 +0700
4 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์  1  3 Wed, 15 May 2019 10:14:03 +0700
5 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม  1  3 Wed, 15 May 2019 10:11:11 +0700
6 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี  1  4 Wed, 15 May 2019 13:41:16 +0700
7 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี  1  10 Wed, 15 May 2019 11:00:04 +0700
8 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย  1  13 Wed, 15 May 2019 11:27:30 +0700