โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6      ห้องเรียน : 111      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45611   น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล  6  2 Fri, 24 May 2019 12:16:33 +0700
2 45627   น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช  6  2 Fri, 24 May 2019 12:17:25 +0700
3 45900   น.ส. ชลิตา สาระมนต์  6  2 Fri, 24 May 2019 12:16:29 +0700
4 48512   น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง  6  2 Fri, 24 May 2019 12:19:29 +0700
5 48513   น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์  6  2 Fri, 24 May 2019 12:18:12 +0700
6 48515   น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์  6  2 Fri, 24 May 2019 12:19:56 +0700
7 48517   น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี  6  2 Fri, 24 May 2019 12:18:20 +0700