โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : รักษ์ต้นไม้      ห้องเรียน : สวนสมเด็จย่าฯ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45676   น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์  6  6 Tue, 14 May 2019 09:01:31 +0700
2 46341   น.ส. ฐิดาทร กันทะไชย  5  2 Tue, 14 May 2019 09:06:51 +0700
3 46360   น.ส. สุตาภัทร เฉลิมวงค์  5  6 Tue, 14 May 2019 09:40:00 +0700
4 46363   น.ส. เอื้อการย์ ดวงประภา  5  2 Tue, 14 May 2019 09:04:44 +0700
5 46381   น.ส. จิรภัทร หล้าสมสี  5  2 Tue, 14 May 2019 09:02:36 +0700
6 46899   น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง  5  15 Tue, 14 May 2019 09:04:26 +0700
7 46904   น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน  5  11 Tue, 14 May 2019 09:14:55 +0700
8 46906   น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย  5  16 Tue, 14 May 2019 09:24:13 +0700
9 46907   น.ส. ธิติพร แย้มวจี  5  12 Tue, 14 May 2019 09:10:49 +0700
10 46915   น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร  5  13 Tue, 14 May 2019 09:37:35 +0700
11 46919   น.ส. สโรชา สุวรรณ์  5  11 Tue, 14 May 2019 09:04:10 +0700
12 47083   น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง  5  13 Tue, 14 May 2019 09:29:38 +0700
13 47496   นาย ชยานนท์ สุยะพล  4  13 Wed, 29 May 2019 12:25:56 +0700
14 47498   นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์  4  12 Tue, 14 May 2019 14:00:00 +0700
15 47506   นาย วรวิทย์ เครือสาร  4  2 Wed, 29 May 2019 12:25:47 +0700
16 47514   นาย ฮาริส ฮูเดอร์  4  2 Wed, 29 May 2019 12:25:48 +0700
17 48554   น.ส. ธัญสิริ วัชรธาดาพงศ์  6  14 Tue, 14 May 2019 09:11:27 +0700
18 49331   น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ  5  11 Tue, 14 May 2019 09:09:58 +0700