โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : คุ้มครองผู้บริโภค      ห้องเรียน : อาคารคหกรรม      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย  6  16 Tue, 14 May 2019 09:50:28 +0700
2 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย  6  16 Tue, 14 May 2019 09:29:56 +0700
3 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ  6  16 Tue, 14 May 2019 09:24:49 +0700
4 47122   น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์  4  11 Tue, 14 May 2019 13:57:24 +0700
5 47181   นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์  4  14 Tue, 14 May 2019 16:13:13 +0700
6 47185   นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์  4  14 Tue, 14 May 2019 14:39:37 +0700
7 47188   นาย ธันวาธร วรรณเลิศ  4  11 Thu, 16 May 2019 10:16:34 +0700
8 47190   นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว  4  14 Tue, 14 May 2019 14:39:45 +0700
9 47197   นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร  4  14 Wed, 29 May 2019 13:54:30 +0700
10 47238   นาย ภัทร ทานิล  4  10 Tue, 14 May 2019 16:51:16 +0700
11 47272   นาย กันต์ ตั้งเบญจผล  4  2 Tue, 14 May 2019 18:12:18 +0700
12 47610   น.ส. ธิญาดา อาษากุล  4  14 Thu, 16 May 2019 12:09:22 +0700
13 50197   นาย กิมชัน หลง  4  14 Thu, 16 May 2019 10:24:40 +0700
14 50200   น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม  4  14 Thu, 16 May 2019 12:10:31 +0700