โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : การถ่ายภาพ      ห้องเรียน : เกษมชัย      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45618   น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง  6  12 Tue, 14 May 2019 09:03:55 +0700
2 45668   น.ส. ภชสร กิตติไชยากร  6  6 Tue, 14 May 2019 09:02:33 +0700
3 45753   น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง  6  14 Tue, 14 May 2019 09:04:14 +0700
4 45899   น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง  6  14 Tue, 14 May 2019 09:01:15 +0700
5 45902   น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม  6  6 Tue, 14 May 2019 09:06:43 +0700
6 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท  6  12 Tue, 14 May 2019 09:06:10 +0700
7 45913   น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  6  6 Tue, 14 May 2019 09:06:11 +0700
8 46006   น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์  6  14 Tue, 14 May 2019 09:01:41 +0700
9 46090   น.ส. ปภาพร เอกากาย  6  14 Tue, 14 May 2019 09:09:14 +0700
10 46141   น.ส. พนิดา แซ่ปึง  6  14 Tue, 14 May 2019 09:00:47 +0700
11 46148   น.ส. สิริภา กิจสดับ  6  14 Tue, 14 May 2019 09:04:47 +0700
12 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา  6  12 Tue, 14 May 2019 09:06:54 +0700
13 46763   น.ส. ชยกร  เลิศเชวงกุล  5  2 Tue, 14 May 2019 09:06:33 +0700
14 46765   น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว  5  15 Tue, 14 May 2019 09:06:09 +0700
15 46771   น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร  5  12 Tue, 14 May 2019 09:05:48 +0700
16 46824   น.ส. พิมพ์ลภัส วังสมบัติ  5  2 Tue, 14 May 2019 09:04:56 +0700
17 49390   น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ  6  3 Tue, 14 May 2019 09:01:41 +0700