โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : ช่างอุตสาหกรรม      ห้องเรียน : ช่างยนต์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47409   นาย ธนนท์ สุขรัตน์  4  5 Tue, 14 May 2019 14:31:05 +0700
2 47547   นาย นพพล นันเปียง  4  5 Tue, 14 May 2019 14:31:04 +0700
3 47594   นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา  4  5 Tue, 14 May 2019 14:33:27 +0700
4 50130   นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต  4  5 Tue, 14 May 2019 14:31:08 +0700
5 50131   นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร  4  5 Tue, 14 May 2019 14:31:21 +0700