โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : พับกระดาษญี่ปุ่น      ห้องเรียน : 939      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45522   น.ส. ลายินอู้ -  6  3 Wed, 29 May 2019 14:09:56 +0700
2 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์  6  7 Wed, 29 May 2019 14:20:49 +0700
3 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน  6  14 Tue, 14 May 2019 09:02:44 +0700
4 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา  6  14 Tue, 14 May 2019 09:06:56 +0700
5 46040   น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์  6  14 Tue, 14 May 2019 09:01:11 +0700
6 46407   น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง  5  14 Tue, 14 May 2019 12:08:47 +0700
7 46612   นาย ภาคิน แสงลุน  5  5 Tue, 14 May 2019 09:06:39 +0700
8 46623   น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง  5  5 Tue, 14 May 2019 09:18:45 +0700
9 46627   น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์  5  2 Tue, 14 May 2019 10:28:09 +0700
10 46642   น.ส. วชิรญา งามสม  5  5 Tue, 14 May 2019 09:20:08 +0700
11 46764   น.ส. ชัญญานุช บุญชุม  5  14 Tue, 14 May 2019 09:05:34 +0700
12 46778   น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์  5  2 Tue, 14 May 2019 10:34:54 +0700
13 47070   น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์  5  7 Wed, 29 May 2019 14:20:43 +0700
14 47571   น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่  4  11 Tue, 14 May 2019 13:57:08 +0700
15 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา  6  7 Wed, 29 May 2019 14:21:57 +0700
16 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก  6  7 Wed, 29 May 2019 14:22:04 +0700
17 50178   น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์  4  11 Tue, 14 May 2019 13:57:38 +0700