โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : งานปักและงานถัก      ห้องเรียน : 924 - 925      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47313   น.ส. ภัทรจาริน อิ่นแก้ว  4  6 Tue, 14 May 2019 14:33:54 +0700
2 47363   นาย จิรทิปต์ ก๋ามะกูล  4  4 Tue, 14 May 2019 17:37:35 +0700
3 47390   น.ส. ชัญญานุช ไกลถิ่น  4  10 Tue, 14 May 2019 14:01:25 +0700
4 47435   น.ส. นันทิชา เมืองพันธ์  4  4 Tue, 14 May 2019 14:09:42 +0700
5 47440   น.ส. ลอร่า เมย์ ไนแมน  4  4 Tue, 14 May 2019 14:09:44 +0700
6 47471   น.ส. จิดาภา มั่นสุวรรณ  4  10 Tue, 14 May 2019 14:02:14 +0700
7 47707   นาย ณภัทร์ อินทรวง  4  1 Tue, 14 May 2019 14:46:40 +0700
8 47719   น.ส. ชญาดา นิ่มเนตร์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:34:36 +0700
9 47732   น.ส. พักพิงใจ วรวงศ์ประภา  4  1 Tue, 14 May 2019 14:34:44 +0700
10 47738   น.ส. อิ่มอุ่น ลีวิริยะพันธุ์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:35:05 +0700
11 47739   น.ส. อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:34:59 +0700
12 50192   น.ส. นิรชา บุญจันทร์  4  13 Tue, 14 May 2019 14:20:19 +0700
13 50195   น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ  4  13 Tue, 14 May 2019 14:19:28 +0700
14 50196   น.ส. อภิชญา เครือยศ  4  13 Tue, 14 May 2019 14:19:46 +0700