โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย      ห้องเรียน : 834      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46675   น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ  5  16 Tue, 14 May 2019 18:25:50 +0700
2 47146   นาย ธีรภัทร วงค์อิน  4  14 Thu, 30 May 2019 16:44:28 +0700
3 47170   น.ส. พรชนิตว์ พัวศรีพันธุ์  4  3 Tue, 14 May 2019 14:05:57 +0700
4 47175   น.ส.  ศศิวิมล สมณะ  4  4 Tue, 14 May 2019 14:08:18 +0700
5 47205   น.ส. ชุติฤดี ติ๊บศรี  4  1 Tue, 14 May 2019 14:07:30 +0700
6 47213   น.ส. นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา  4  1 Tue, 14 May 2019 14:06:42 +0700
7 47246   น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล  4  15 Tue, 14 May 2019 14:06:58 +0700
8 47248   น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์  4  15 Tue, 14 May 2019 14:06:57 +0700
9 47253   น.ส. ณญาดา ไชยวงค์  4  1 Tue, 14 May 2019 13:52:43 +0700
10 47270   น.ส. ศิรภัสสร จันต๊ะไทย  4  3 Tue, 14 May 2019 14:02:13 +0700
11 47296   น.ส. ธนพร นันตาสืบ  4  12 Tue, 14 May 2019 13:57:33 +0700
12 47297   น.ส. ธิดารัตน์ วรรณรังศรี  4  6 Tue, 14 May 2019 14:01:36 +0700
13 47386   น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ  4  13 Tue, 14 May 2019 14:06:42 +0700
14 47474   น.ส. จิรารักษ์ พวงมา  4  2 Tue, 14 May 2019 14:11:06 +0700
15 47483   น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี  4  12 Tue, 14 May 2019 14:00:29 +0700
16 47489   น.ส. รุ่งทิวา คำเหล็ก  4  6 Tue, 14 May 2019 14:01:47 +0700
17 47492   น.ส. สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้  4  2 Tue, 14 May 2019 14:11:29 +0700
18 47518   น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ  4  15 Tue, 14 May 2019 14:03:52 +0700
19 47524   น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง  4  14 Tue, 14 May 2019 14:05:48 +0700
20 47530   น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู  4  15 Tue, 14 May 2019 18:59:37 +0700
21 47570   น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ  4  14 Tue, 14 May 2019 14:02:11 +0700
22 47574   น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม  4  12 Tue, 14 May 2019 13:56:52 +0700
23 47576   น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง  4  11 Tue, 14 May 2019 14:01:38 +0700
24 47821   น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์  4  12 Tue, 14 May 2019 13:58:41 +0700
25 50205   นาย ชิษนุชา ธรรมขันแข็ง  4  16 Tue, 14 May 2019 14:06:55 +0700