โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20913      ชื่อวิชา : หมากรุก ม.ต้น      ห้องเรียน : 833      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47838   ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม  3  1 Fri, 17 May 2019 10:33:10 +0700
2 47840   ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง  3  1 Wed, 15 May 2019 09:13:30 +0700
3 47842   ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง  3  1 Fri, 17 May 2019 10:33:08 +0700
4 47844   ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ  3  1 Fri, 17 May 2019 10:33:13 +0700
5 47877   ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน  3  2 Wed, 15 May 2019 09:07:10 +0700
6 47966   ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์  3  4 Wed, 15 May 2019 09:06:05 +0700
7 48023   ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง  3  5 Wed, 15 May 2019 09:16:24 +0700
8 48028   ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ  3  5 Wed, 15 May 2019 09:12:15 +0700
9 48051   ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์  3  5 Wed, 15 May 2019 09:11:28 +0700
10 48051   ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์  3  5 Wed, 15 May 2019 09:11:35 +0700
11 48052   ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว  3  5 Wed, 15 May 2019 09:09:01 +0700
12 48102   ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ  3  7 Wed, 15 May 2019 09:15:31 +0700
13 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี  3  13 Thu, 16 May 2019 10:12:45 +0700
14 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู  3  13 Wed, 15 May 2019 09:01:20 +0700
15 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ  2  2 Wed, 15 May 2019 09:10:27 +0700
16 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย  2  2 Wed, 15 May 2019 09:10:50 +0700