โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : ปักริบบิ้นแสนสวย      ห้องเรียน : 925      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47250   น.ส. ชนกานต์ ทรายสมุทร  4  3 Tue, 14 May 2019 14:13:59 +0700
2 47403   น.ส. อรนลิน พรหมศร  4  15 Tue, 14 May 2019 14:06:09 +0700
3 47477   น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์  4  11 Tue, 14 May 2019 14:05:07 +0700
4 47485   น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์  4  11 Tue, 14 May 2019 14:04:58 +0700
5 47520   น.ส. ญาณกร พลโดดวรากร  4  16 Tue, 14 May 2019 14:10:15 +0700
6 47521   น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน  4  15 Tue, 14 May 2019 14:06:42 +0700
7 47647   น.ส. กชนิภา แลสุภา  4  14 Tue, 14 May 2019 14:18:32 +0700
8 47649   น.ส. กนกกร อินทรชัย  4  15 Tue, 14 May 2019 14:15:26 +0700
9 47662   น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา  4  13 Tue, 14 May 2019 14:16:40 +0700
10 47667   น.ส. ศวิตา การักษ์  4  15 Tue, 14 May 2019 14:14:19 +0700
11 47668   น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์  4  15 Tue, 14 May 2019 14:14:21 +0700
12 47693   น.ส. ณิชารีย์ ไชยลังกา  4  1 Wed, 29 May 2019 13:44:09 +0700
13 47697   น.ส. พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์  4  1 Tue, 14 May 2019 13:56:52 +0700
14 47700   น.ส. ภาวิดา ปาละจาเร  4  6 Wed, 29 May 2019 13:40:15 +0700
15 47731   น.ส. ปัณรสี วงศ์สว่างศิริ  4  1 Tue, 14 May 2019 15:07:15 +0700
16 50208   น.ส. พรรณิชา ณ ลำปาง  4  16 Wed, 29 May 2019 14:09:48 +0700