โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : ลายเส้นภาพไทย      ห้องเรียน : หน้าห้องศิลปะ      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45664   น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง  6  6 Tue, 14 May 2019 09:11:04 +0700
2 46435   น.ส. ชนิดาภา ยาท้วม  5  4 Tue, 14 May 2019 09:07:57 +0700
3 46457   น.ส. สุชัญญา ทักษิณาพิมุข  5  4 Tue, 14 May 2019 09:23:19 +0700
4 46717   น.ส. ณัฏฐธิดา วะเท  5  4 Tue, 14 May 2019 09:33:46 +0700
5 46733   น.ส. ศิวลักษณ์ ต่วนเทศ  5  4 Tue, 14 May 2019 09:01:31 +0700
6 46762   น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม  5  1 Tue, 14 May 2019 09:02:38 +0700
7 46950   น.ส. วรรณลดา ไชยโส  5  4 Tue, 14 May 2019 09:01:57 +0700
8 49363   น.ส. พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป  5  4 Tue, 14 May 2019 09:36:01 +0700