โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : จิตอาสาศิลป์      ห้องเรียน : ศิลป์ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45614   น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ  6  14 Tue, 14 May 2019 10:33:18 +0700
2 45814   น.ส. มัณฑนา เกิดผล  6  14 Tue, 14 May 2019 09:04:54 +0700
3 46333   น.ส. กฤตพร นันตาแสง  5  5 Tue, 14 May 2019 10:26:38 +0700
4 46812   น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี  5  12 Tue, 14 May 2019 09:02:54 +0700
5 46828   น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ  5  14 Tue, 14 May 2019 09:36:04 +0700
6 47690   น.ส. กมลพัชร นาคอ่อน  4  1 Tue, 14 May 2019 14:06:51 +0700
7 48520   น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย  6  3 Tue, 14 May 2019 09:29:48 +0700
8 49335   น.ส. ณรัก กาวิโล  5  15 Tue, 14 May 2019 10:29:08 +0700