โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : นาฏยลีลา      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46983   น.ส. กมลชนก สมานศรี  5  12 Tue, 14 May 2019 09:18:20 +0700
2 46988   น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์  5  12 Tue, 14 May 2019 09:11:33 +0700
3 47200   น.ส. ณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร  4  6 Tue, 14 May 2019 14:01:49 +0700
4 47396   น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง  4  14 Tue, 14 May 2019 13:58:27 +0700
5 47534   น.ส. ศุภรดา แสงปวง  4  4 Tue, 14 May 2019 13:59:55 +0700
6 47604   น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์  4  11 Tue, 14 May 2019 14:02:04 +0700
7 47637   นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว  4  14 Tue, 14 May 2019 13:54:57 +0700
8 47767   น.ส. ศุภาอร สมานศรี  4  11 Tue, 14 May 2019 14:02:07 +0700