โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : ลีลาศ      ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารบุญชู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47154   นาย อัครวิทย์ นาคพานิช  4  5 Tue, 14 May 2019 18:42:27 +0700
2 47162   น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์  4  16 Tue, 14 May 2019 14:24:56 +0700
3 47580   น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา  4  2 Tue, 14 May 2019 14:16:51 +0700
4 48590   น.ส. นวมิทร์ บุญจีน  4  14 Tue, 14 May 2019 14:00:34 +0700
5 50179   น.ส. มานิตา นาคปฐม  4  11 Tue, 14 May 2019 14:17:56 +0700