โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20913      ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์      ห้องเรียน : 641, 642, 643,644, 645      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47943   ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ  3  3 Wed, 15 May 2019 09:55:06 +0700
2 47946   ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี  3  3 Wed, 15 May 2019 09:34:35 +0700
3 47961   ด.ญ. รวิพร มณีมูล  3  3 Wed, 15 May 2019 09:54:51 +0700
4 48088   ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร  3  6 Wed, 15 May 2019 09:18:32 +0700
5 48089   ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน  3  6 Wed, 15 May 2019 09:23:45 +0700
6 48091   ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์  3  6 Wed, 15 May 2019 09:19:48 +0700
7 48092   ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน  3  6 Wed, 15 May 2019 09:27:24 +0700
8 48100   ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ  3  6 Wed, 15 May 2019 09:11:59 +0700
9 48497   ด.ญ. ธันยพร   ต้านทาน  3  16 Wed, 15 May 2019 09:34:59 +0700
10 48499   ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์  3  16 Wed, 15 May 2019 09:45:56 +0700
11 48499   ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์  3  16 Wed, 15 May 2019 09:45:56 +0700
12 48656   ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์  2  2 Wed, 15 May 2019 09:25:51 +0700
13 48658   ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี  2  2 Wed, 15 May 2019 09:07:01 +0700
14 48661   ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร  2  2 Wed, 15 May 2019 09:00:57 +0700
15 48662   ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ  2  2 Wed, 15 May 2019 09:17:34 +0700
16 48664   ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย  2  2 Wed, 15 May 2019 09:56:16 +0700
17 48666   ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง  2  2 Wed, 15 May 2019 09:17:27 +0700
18 48667   ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ  2  2 Wed, 15 May 2019 09:49:01 +0700
19 48675   ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์  2  2 Wed, 15 May 2019 09:34:00 +0700
20 48679   ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน  2  2 Wed, 15 May 2019 09:41:21 +0700
21 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร  2  3 Wed, 15 May 2019 09:12:12 +0700
22 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน  2  3 Wed, 15 May 2019 10:11:23 +0700
23 48699   ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย  2  3 Wed, 15 May 2019 10:04:41 +0700
24 48717   ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ  2  3 Wed, 15 May 2019 09:59:59 +0700
25 48778   ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์  2  5 Wed, 15 May 2019 09:37:33 +0700
26 48823   ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น  2  6 Wed, 15 May 2019 10:09:19 +0700
27 48824   ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ  2  6 Wed, 15 May 2019 09:35:25 +0700
28 48828   ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน  2  6 Wed, 15 May 2019 10:04:35 +0700
29 48829   ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ  2  6 Wed, 15 May 2019 10:03:11 +0700
30 48830   ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์  2  6 Wed, 15 May 2019 09:31:46 +0700
31 48832   ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี  2  6 Wed, 15 May 2019 09:38:12 +0700
32 48833   ด.ญ. ปลิตา พรมไชย  2  6 Wed, 15 May 2019 09:36:23 +0700
33 48837   ด.ญ. วิราสินี คำภิระ  2  6 Wed, 15 May 2019 10:18:08 +0700
34 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร  2  6 Thu, 16 May 2019 15:19:35 +0700
35 48840   ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา  2  6 Wed, 15 May 2019 10:19:20 +0700
36 48844   ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์  2  7 Thu, 23 May 2019 20:58:10 +0700
37 48846   ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า  2  7 Wed, 15 May 2019 09:02:08 +0700
38 48847   ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง  2  7 Wed, 15 May 2019 09:04:00 +0700
39 48850   ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง  2  7 Wed, 15 May 2019 09:44:06 +0700
40 48853   ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร  2  7 Wed, 15 May 2019 09:24:28 +0700
41 48865   ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น  2  7 Wed, 15 May 2019 10:06:01 +0700
42 48868   ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ  2  7 Wed, 15 May 2019 09:49:45 +0700
43 48870   ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์  2  7 Wed, 15 May 2019 09:10:10 +0700
44 48873   ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า  2  7 Wed, 15 May 2019 09:34:47 +0700
45 48875   ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร  2  7 Wed, 15 May 2019 10:00:52 +0700
46 48876   ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา  2  7 Wed, 15 May 2019 09:41:05 +0700
47 48878   ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน  2  7 Wed, 15 May 2019 09:28:05 +0700
48 48880   ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู  2  7 Wed, 15 May 2019 09:23:18 +0700
49 48884   ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว  2  8 Wed, 15 May 2019 09:56:34 +0700
50 48891   ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ  2  8 Wed, 15 May 2019 09:38:31 +0700
51 48894   ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ  2  8 Wed, 15 May 2019 09:39:44 +0700
52 48895   ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง  2  8 Wed, 15 May 2019 09:39:54 +0700
53 48898   ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล  2  8 Wed, 15 May 2019 10:07:00 +0700
54 48899   ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง  2  8 Wed, 15 May 2019 10:06:35 +0700
55 48901   ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์  2  8 Wed, 15 May 2019 10:19:46 +0700
56 48902   ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ  2  8 Wed, 15 May 2019 09:20:39 +0700
57 48903   ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์  2  8 Wed, 15 May 2019 09:20:33 +0700
58 48905   ด.ญ. ชฎาพร โมทิม  2  8 Wed, 15 May 2019 09:32:57 +0700
59 48907   ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล  2  8 Wed, 15 May 2019 09:43:14 +0700
60 48912   ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ  2  8 Wed, 15 May 2019 09:07:00 +0700
61 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์  2  8 Wed, 15 May 2019 09:14:13 +0700
62 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์  2  8 Wed, 15 May 2019 09:14:14 +0700
63 48918   ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ  2  8 Wed, 15 May 2019 09:27:33 +0700
64 48920   ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา  2  8 Wed, 15 May 2019 09:24:26 +0700
65 48926   ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา  2  9 Wed, 15 May 2019 09:42:28 +0700
66 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ  2  11 Wed, 15 May 2019 09:23:40 +0700
67 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม  2  11 Wed, 15 May 2019 09:05:58 +0700
68 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์  2  11 Wed, 15 May 2019 09:37:29 +0700
69 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง  2  11 Wed, 15 May 2019 09:28:21 +0700
70 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา  2  11 Wed, 15 May 2019 09:23:05 +0700
71 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม  2  11 Tue, 28 May 2019 22:47:13 +0700
72 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว  2  11 Wed, 15 May 2019 09:24:07 +0700
73 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์  2  11 Wed, 29 May 2019 13:47:21 +0700
74 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว  2  11 Wed, 15 May 2019 09:11:54 +0700
75 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา  2  11 Thu, 16 May 2019 14:10:38 +0700
76 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์  2  11 Wed, 15 May 2019 09:48:13 +0700
77 49045   ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล  2  12 Wed, 15 May 2019 09:10:28 +0700
78 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน  2  12 Wed, 15 May 2019 09:45:03 +0700
79 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ  2  12 Wed, 15 May 2019 09:54:21 +0700
80 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ  2  12 Wed, 15 May 2019 09:49:22 +0700
81 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์  2  12 Wed, 15 May 2019 09:03:05 +0700
82 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง  2  14 Wed, 15 May 2019 09:43:44 +0700
83 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์  2  14 Wed, 15 May 2019 09:19:44 +0700
84 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน  2  14 Wed, 15 May 2019 09:44:33 +0700
85 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว  2  14 Wed, 15 May 2019 09:24:20 +0700
86 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์  2  14 Wed, 15 May 2019 09:29:37 +0700
87 49135   ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ  2  14 Wed, 15 May 2019 09:07:03 +0700
88 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ  2  14 Wed, 15 May 2019 10:03:27 +0700
89 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์  2  14 Wed, 15 May 2019 09:28:30 +0700
90 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์  2  14 Wed, 15 May 2019 09:17:35 +0700
91 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา  2  14 Wed, 15 May 2019 09:29:58 +0700
92 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ  2  14 Wed, 15 May 2019 10:09:58 +0700
93 49164   ด.ช. ชโลธร สมณะ  2  15 Tue, 21 May 2019 10:02:18 +0700
94 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์  2  15 Wed, 15 May 2019 10:18:24 +0700
95 49183   ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน  2  15 Wed, 15 May 2019 09:55:54 +0700
96 49187   ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา  2  15 Wed, 15 May 2019 10:05:52 +0700
97 49195   ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร  2  15 Wed, 15 May 2019 10:01:38 +0700
98 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ  2  15 Wed, 15 May 2019 10:15:41 +0700
99 49380   ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง  3  6 Wed, 15 May 2019 09:28:56 +0700
100 49393   ด.ช. กฤตกร แสงใส  2  8 Wed, 15 May 2019 10:09:07 +0700
101 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์  2  12 Wed, 15 May 2019 09:29:50 +0700
102 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา  2  14 Tue, 28 May 2019 11:49:39 +0700
103 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร  1  1 Wed, 15 May 2019 09:33:52 +0700
104 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์  1  1 Fri, 17 May 2019 16:01:34 +0700
105 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์  1  1 Wed, 15 May 2019 09:19:38 +0700
106 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี  1  1 Wed, 15 May 2019 09:05:00 +0700
107 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย  1  1 Wed, 15 May 2019 10:07:49 +0700
108 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง  1  2 Wed, 15 May 2019 10:05:32 +0700
109 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง  1  3 Wed, 15 May 2019 10:09:17 +0700
110 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ  1  3 Wed, 15 May 2019 09:43:15 +0700
111 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน  1  3 Wed, 15 May 2019 09:33:56 +0700
112 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:44:42 +0700
113 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา  1  3 Wed, 15 May 2019 09:48:23 +0700
114 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่  1  3 Wed, 15 May 2019 09:33:28 +0700
115 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:38:42 +0700
116 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล  1  3 Wed, 15 May 2019 09:58:06 +0700
117 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์  1  3 Wed, 15 May 2019 09:58:39 +0700
118 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์  1  4 Wed, 15 May 2019 09:53:06 +0700
119 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:39:44 +0700
120 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร  1  4 Wed, 15 May 2019 09:10:18 +0700
121 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ  1  4 Wed, 15 May 2019 09:20:47 +0700
122 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี  1  5 Wed, 15 May 2019 09:59:41 +0700
123 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี  1  5 Wed, 15 May 2019 10:21:50 +0700
124 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:16:53 +0700
125 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์  1  5 Wed, 15 May 2019 09:59:27 +0700
126 49623   ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน  1  5 Sun, 19 May 2019 09:02:47 +0700
127 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ  1  5 Wed, 15 May 2019 09:31:48 +0700
128 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา  1  6 Wed, 15 May 2019 09:56:47 +0700
129 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ  1  6 Wed, 15 May 2019 10:00:14 +0700
130 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี  1  6 Wed, 15 May 2019 10:26:09 +0700
131 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ  1  6 Wed, 15 May 2019 09:31:12 +0700
132 49747   ด.ช. กัสกร กาคำ  1  8 Wed, 15 May 2019 10:02:54 +0700
133 49747   ด.ช. กัสกร กาคำ  1  8 Wed, 15 May 2019 10:02:50 +0700
134 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ  1  8 Wed, 15 May 2019 09:51:29 +0700
135 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ  1  8 Wed, 15 May 2019 10:13:38 +0700
136 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร  1  8 Wed, 15 May 2019 09:49:56 +0700
137 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา  1  8 Wed, 15 May 2019 10:04:18 +0700
138 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์  1  9 Wed, 15 May 2019 10:07:56 +0700
139 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก  1  9 Wed, 15 May 2019 09:54:05 +0700
140 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง  1  9 Wed, 15 May 2019 10:16:34 +0700
141 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา  1  9 Wed, 15 May 2019 09:08:57 +0700
142 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน  1  9 Wed, 15 May 2019 09:25:57 +0700
143 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ  1  10 Wed, 15 May 2019 09:36:46 +0700
144 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร  1  10 Wed, 15 May 2019 10:00:07 +0700
145 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน  1  10 Wed, 15 May 2019 09:59:15 +0700
146 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ  1  10 Wed, 15 May 2019 09:09:40 +0700
147 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล  1  10 Wed, 15 May 2019 10:12:35 +0700
148 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง  1  10 Wed, 15 May 2019 09:46:55 +0700
149 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ  1  11 Fri, 31 May 2019 19:12:41 +0700
150 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ  1  11 Wed, 15 May 2019 10:12:12 +0700
151 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ  1  11 Wed, 15 May 2019 09:15:56 +0700
152 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์  1  11 Fri, 31 May 2019 10:32:26 +0700
153 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล  1  11 Fri, 17 May 2019 13:59:14 +0700
154 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ  1  12 Wed, 15 May 2019 10:04:28 +0700
155 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน  1  12 Wed, 15 May 2019 10:06:05 +0700
156 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์  1  12 Wed, 15 May 2019 10:24:39 +0700
157 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์  1  13 Wed, 15 May 2019 09:45:11 +0700
158 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา  1  13 Wed, 15 May 2019 09:18:11 +0700
159 50053   ด.ช. ชนกนนท์ กองกันทะ  1  15 Wed, 15 May 2019 09:36:38 +0700