โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : วอลเล่ย์บอล      ห้องเรียน : วิบูลย์พล 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45707   น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน  6  15 Tue, 14 May 2019 09:13:21 +0700
2 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์  6  11 Tue, 14 May 2019 09:55:16 +0700
3 45721   น.ส. วรัชยา คำชุม  6  15 Tue, 14 May 2019 09:04:23 +0700
4 45724   น.ส. สุพิชญา อินนวล  6  15 Tue, 14 May 2019 10:06:12 +0700
5 45890   นาย ศุภกร ตรีปะรำ  6  15 Tue, 14 May 2019 09:14:25 +0700
6 46414   นาย ชญานิน อนันต์รัตนากูร  5  6 Tue, 14 May 2019 09:03:04 +0700
7 46533   น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ  5  13 Tue, 14 May 2019 09:04:16 +0700
8 46547   น.ส. วณิชชา วิละน้อย  5  13 Tue, 14 May 2019 09:03:29 +0700
9 47193   นาย ศรัทธาธรรม อินตากูล  4  4 Tue, 14 May 2019 14:11:32 +0700
10 47244   น.ส. กชกร เรืองพิริยกิจ  4  3 Tue, 14 May 2019 14:05:58 +0700
11 47255   น.ส. ธนพร ธนวิจิตร์  4  3 Tue, 14 May 2019 14:06:05 +0700
12 47261   น.ส. ปัทมรัตน์ กำลังว่อง  4  10 Tue, 14 May 2019 14:06:16 +0700
13 47433   น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์  4  13 Tue, 14 May 2019 14:01:56 +0700
14 47436   น.ส. นันทิชา ค้าไม้  4  13 Tue, 14 May 2019 14:01:14 +0700
15 47664   น.ส. ภัทรภรณ์ ธัญธราดล  4  4 Tue, 14 May 2019 14:00:40 +0700
16 49157   น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย  6  16 Tue, 14 May 2019 10:10:21 +0700