โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี  6  12 Tue, 14 May 2019 09:13:45 +0700
2 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง  6  11 Tue, 14 May 2019 09:25:32 +0700
3 47407   นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา  4  16 Tue, 14 May 2019 14:14:48 +0700
4 47422   นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง  4  16 Tue, 14 May 2019 14:14:54 +0700
5 47551   นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู  4  12 Tue, 14 May 2019 14:15:43 +0700
6 47618   น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ  4  2 Tue, 14 May 2019 14:14:17 +0700
7 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ  6  11 Tue, 14 May 2019 09:26:08 +0700
8 50183   นาย สารนาถ ชัยปัญญา  4  12 Tue, 14 May 2019 14:14:57 +0700
9 50206   นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์  4  16 Tue, 14 May 2019 14:14:57 +0700