โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย      ห้องเรียน : 316      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์  6  10 Tue, 14 May 2019 09:29:07 +0700
2 46293   น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข  5  1 Tue, 14 May 2019 09:07:45 +0700
3 46295   น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์  5  1 Tue, 14 May 2019 09:02:43 +0700
4 46297   น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์  5  1 Tue, 14 May 2019 09:32:58 +0700
5 46306   น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ  5  1 Tue, 14 May 2019 09:31:19 +0700
6 46309   น.ส. นริศรา สุตาลังกา  5  1 Tue, 14 May 2019 09:20:24 +0700
7 46311   น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล  5  1 Tue, 14 May 2019 09:26:16 +0700
8 46312   น.ส. พิชชาภา รักษาพล  5  1 Tue, 14 May 2019 09:30:33 +0700
9 46314   น.ส. อริยพร พุทธวงษ์  5  1 Tue, 14 May 2019 09:31:22 +0700
10 46349   น.ส. นฤชยา ทานุสาร  5  1 Tue, 14 May 2019 09:06:36 +0700
11 46358   น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ  5  10 Tue, 14 May 2019 09:13:19 +0700
12 46383   น.ส. ชนยชา จันทาวุฒิกุล  5  6 Tue, 14 May 2019 09:13:28 +0700
13 46386   น.ส. ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย  5  6 Tue, 14 May 2019 09:03:39 +0700
14 46443   น.ส. นรีกานต์ รัญจวน  5  6 Tue, 14 May 2019 09:05:56 +0700