โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : รักนิติศาสตร์      ห้องเรียน : 326      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45818   น.ส. ศิริน เทพเสนา  6  6 Tue, 14 May 2019 09:46:26 +0700
2 46447   น.ส. พัทธนันท์ วงธิสอน  5  5 Tue, 14 May 2019 09:19:55 +0700
3 46581   น.ส. ชนัญญา ฝาตา  5  5 Tue, 14 May 2019 09:16:44 +0700
4 46649   นาย จตุพร พันธ์สุภา  5  16 Tue, 14 May 2019 09:14:35 +0700
5 46652   นาย พศวัต สุวรรณรอด  5  13 Tue, 14 May 2019 09:08:39 +0700
6 46672   น.ส. ชนาธิป อ้างอิง  5  6 Tue, 14 May 2019 09:51:43 +0700
7 46685   น.ส. รศิกา จตุพรจรัส  5  13 Tue, 14 May 2019 09:04:26 +0700
8 46686   น.ส. วรพิชชา เมืองยศ  5  6 Tue, 14 May 2019 09:13:02 +0700
9 46687   น.ส. ศศิกานต์ อกตัน  5  5 Tue, 14 May 2019 10:23:06 +0700
10 46689   น.ส. สิรินทิพย์ แข็งแรง  5  6 Tue, 14 May 2019 09:13:54 +0700
11 47249   น.ส. จิรัญญา ศรียอด  4  4 Tue, 14 May 2019 14:00:11 +0700
12 47515   น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร  4  15 Wed, 29 May 2019 14:04:34 +0700
13 47532   น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่  4  15 Wed, 29 May 2019 14:02:38 +0700
14 47703   น.ส. อรจิรา ถิ่นหลวง  4  10 Tue, 14 May 2019 13:56:20 +0700
15 47704   น.ส. อรษิตา จารุจินดา  4  1 Tue, 14 May 2019 13:53:26 +0700
16 50136   น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย  4  5 Tue, 14 May 2019 13:57:27 +0700