โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : จริยธรรม ม.ปลาย      ห้องเรียน : 341      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45518   น.ส. พิชชาพร พลนิกร  6  5 Tue, 14 May 2019 09:16:13 +0700
2 45660   น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว  6  5 Tue, 14 May 2019 09:22:22 +0700
3 45672   น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า  6  5 Tue, 14 May 2019 09:15:43 +0700
4 45680   น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ  6  4 Tue, 14 May 2019 09:03:55 +0700
5 45808   น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร  6  4 Tue, 14 May 2019 09:05:50 +0700
6 46142   น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว  6  5 Tue, 14 May 2019 09:13:55 +0700
7 46437   น.ส. ชลดา ไชยเกตุ  5  15 Tue, 14 May 2019 09:16:19 +0700
8 46512   นาย ฌาณ อินทร์พรหม  5  2 Tue, 14 May 2019 09:20:16 +0700
9 46593   น.ส. ภพรัตน์ สุดรักษ์  5  2 Tue, 14 May 2019 09:15:14 +0700
10 46594   น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์  5  12 Tue, 14 May 2019 09:08:57 +0700
11 46673   น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา  5  12 Tue, 14 May 2019 09:06:57 +0700
12 46683   น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว  5  12 Tue, 14 May 2019 09:01:50 +0700
13 46692   น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ  5  15 Tue, 14 May 2019 09:23:23 +0700
14 46759   นาย อนพัทย์ การดื่ม  5  12 Tue, 14 May 2019 09:22:47 +0700
15 46766   น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต  5  15 Tue, 14 May 2019 09:17:33 +0700
16 46768   น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร  5  12 Tue, 14 May 2019 09:04:08 +0700
17 46777   น.ส. วิชญา เกิดมงคล  5  15 Tue, 14 May 2019 09:12:13 +0700
18 46870   น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์  5  15 Tue, 14 May 2019 09:28:05 +0700
19 46870   น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์  5  15 Tue, 14 May 2019 09:28:25 +0700
20 46995   น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ  5  14 Tue, 14 May 2019 09:24:06 +0700
21 47072   น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง  5  15 Tue, 14 May 2019 09:12:19 +0700
22 47080   น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม  5  12 Tue, 14 May 2019 09:08:36 +0700
23 47206   น.ส. ณัฏฐณิชา ฝั้นจักสาย  4  2 Tue, 28 May 2019 19:10:00 +0700
24 47210   น.ส. ทวินรดา สิงห์ชัย  4  2 Tue, 28 May 2019 19:10:27 +0700
25 47218   น.ส. เพ็ญพิชชา วาละ  4  2 Tue, 28 May 2019 19:09:11 +0700
26 47311   น.ส. แพรวา ฉัตรชัยสิทธิกุล  4  1 Wed, 29 May 2019 12:06:14 +0700
27 48524   น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง  6  4 Tue, 14 May 2019 09:05:31 +0700
28 48526   น.ส. บัวชมพู แปงสี  6  4 Thu, 23 May 2019 13:07:03 +0700
29 48527   น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ  6  4 Tue, 14 May 2019 09:10:34 +0700
30 48528   น.ส. วรดา อินทิยศ  6  4 Thu, 23 May 2019 13:07:02 +0700
31 48529   น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว  6  4 Tue, 14 May 2019 09:04:38 +0700