โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : สังคม      ห้องเรียน : หน้าห้องพักครู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45561   น.ส. กุลนารี วงศ์ษา  6  3 Tue, 14 May 2019 09:02:25 +0700
2 45564   น.ส. ชญานิศ พรหมมา  6  2 Tue, 14 May 2019 09:06:54 +0700
3 45605   น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา  6  2 Tue, 14 May 2019 09:03:21 +0700
4 45811   น.ส. พิชยา กาทอง  6  3 Tue, 14 May 2019 09:07:15 +0700
5 46215   น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น  6  3 Tue, 14 May 2019 09:05:27 +0700
6 46307   น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล  5  1 Tue, 14 May 2019 10:42:46 +0700
7 46308   น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์  5  1 Tue, 14 May 2019 10:51:34 +0700
8 46313   น.ส. ลีลาวดี ธิยะ  5  1 Tue, 14 May 2019 09:01:25 +0700
9 46413   นาย จุลจักร เหมยฟอง  5  14 Tue, 14 May 2019 09:37:41 +0700
10 46448   น.ส. พิชชาพร ปิงจันทร์  5  3 Tue, 14 May 2019 09:11:14 +0700
11 46450   น.ส. เพชรลดา คำภีระ  5  5 Tue, 14 May 2019 09:24:22 +0700
12 46591   น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก  5  16 Tue, 14 May 2019 09:06:25 +0700
13 46597   น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ  5  16 Tue, 14 May 2019 09:11:32 +0700
14 46770   น.ส. ปัณณพร บุญเกิด  5  16 Tue, 14 May 2019 09:25:55 +0700
15 47292   น.ส. ญาณิศา กุลประโยชน์  4  4 Tue, 14 May 2019 14:01:21 +0700
16 47401   น.ส. วริศรา วงค์ธิดา  4  4 Tue, 14 May 2019 14:02:18 +0700