โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย)      ห้องเรียน : ห้องพักครูวิทย์ฯ ล่าง      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45568   น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์  6  8 Tue, 14 May 2019 10:14:13 +0700
2 45573   น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ  6  8 Tue, 14 May 2019 09:27:16 +0700
3 45628   น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง  6  8 Tue, 14 May 2019 11:32:47 +0700
4 46163   น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี  6  8 Tue, 14 May 2019 09:23:24 +0700
5 46171   น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง  6  8 Tue, 14 May 2019 09:46:52 +0700
6 46174   น.ส. นาทยา โสวะละ  6  8 Tue, 14 May 2019 12:44:33 +0700
7 46175   น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ  6  8 Tue, 14 May 2019 10:18:59 +0700
8 46177   น.ส. พิชญา สุขป้อม  6  8 Tue, 14 May 2019 09:17:36 +0700
9 46218   น.ส. รักชนก อินทะสืบ  6  8 Tue, 14 May 2019 10:13:10 +0700
10 46931   นาย ภัทรวินท์ สุมา  5  8 Tue, 14 May 2019 12:37:18 +0700
11 46938   น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์  5  8 Tue, 14 May 2019 09:20:19 +0700
12 46939   น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย  5  8 Tue, 14 May 2019 09:33:17 +0700
13 46941   น.ส. ณิชากร กาตาสาย  5  8 Tue, 14 May 2019 10:11:00 +0700
14 46942   น.ส. ณีรนุช สีธิคำ  5  8 Tue, 14 May 2019 09:09:17 +0700
15 46943   น.ส. ธนัชพร สาลีผล  5  8 Tue, 14 May 2019 10:07:26 +0700
16 46944   น.ส. นิดานุช ตักเตือน  5  8 Tue, 14 May 2019 09:50:26 +0700
17 46946   น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง  5  8 Tue, 14 May 2019 09:06:04 +0700
18 46947   น.ส. พัชริญา ดวงฟู  5  8 Tue, 14 May 2019 09:13:38 +0700
19 46949   น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์  5  8 Tue, 14 May 2019 09:14:19 +0700
20 46951   น.ส. สิริกร แก้วปัญญา  5  8 Tue, 14 May 2019 09:19:00 +0700
21 46952   น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ  5  8 Tue, 14 May 2019 09:13:18 +0700
22 46953   น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง  5  8 Tue, 14 May 2019 09:22:51 +0700
23 46954   น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์  5  8 Tue, 14 May 2019 09:06:05 +0700
24 46963   น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์  5  8 Tue, 14 May 2019 09:12:15 +0700
25 46964   น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์  5  8 Tue, 14 May 2019 09:09:33 +0700
26 46965   น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง  5  8 Tue, 14 May 2019 09:53:19 +0700
27 46969   น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร  5  8 Tue, 14 May 2019 09:05:52 +0700
28 47768   น.ส. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง  4  8 Tue, 14 May 2019 13:54:49 +0700
29 48551   น.ส. กมลพร ตรียกูล  6  8 Tue, 14 May 2019 09:13:54 +0700
30 48552   น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย  6  8 Tue, 14 May 2019 13:43:28 +0700
31 48555   น.ส. อภิชญา นันทพันธ์  6  8 Tue, 14 May 2019 10:45:41 +0700
32 49351   นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ  5  8 Tue, 14 May 2019 10:00:35 +0700