โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : วิทย์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47266   น.ส. พัทธนันท์ วังวีระนุสรณ์  4  3 Tue, 14 May 2019 14:03:41 +0700
2 47286   นาย สรวิชญ์ ธนาคุณ  4  3 Wed, 29 May 2019 13:42:37 +0700
3 47295   น.ส. ณัฐญาดา จันทรดี  4  4 Tue, 14 May 2019 14:00:14 +0700
4 47309   น.ส. พิชญ์สิณี จิตสง่า  4  2 Tue, 14 May 2019 14:00:28 +0700
5 47447   น.ส. โสพิตา สมวงค์  4  15 Tue, 14 May 2019 14:00:43 +0700
6 47516   น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ  4  15 Tue, 14 May 2019 14:00:39 +0700
7 47527   น.ส. พีรตา ศรีฮอแก้ว  4  2 Tue, 14 May 2019 14:01:14 +0700
8 47545   นาย นครินทร์ เครือน้อย  4  3 Wed, 29 May 2019 13:42:06 +0700
9 47617   น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ  4  11 Tue, 14 May 2019 14:11:16 +0700
10 47624   น.ส. ไอศิยา ศุภอรษา  4  2 Tue, 14 May 2019 14:01:21 +0700
11 50120   น.ส. ปิยาลักษณ์ ศาสตร์สาระ  4  2 Tue, 14 May 2019 14:02:54 +0700
12 50132   น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ  4  5 Tue, 14 May 2019 14:06:01 +0700
13 50134   น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน  4  5 Tue, 14 May 2019 14:02:34 +0700
14 50135   น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์  4  5 Tue, 14 May 2019 14:01:48 +0700
15 50138   น.ส. รสกร สีแตง  4  5 Tue, 14 May 2019 14:06:12 +0700
16 50139   น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา  4  5 Tue, 14 May 2019 14:03:02 +0700