โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ห้องวิจัยอาคารบวรวิทย์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46441   น.ส. ธนพร มีข้าว  5  15 Tue, 14 May 2019 09:15:10 +0700
2 47207   น.ส. ณัฐชนัน ดวงขจร  4  10 Tue, 14 May 2019 14:01:40 +0700
3 47273   นาย กิตติพล สุขจินตนาการ  4  12 Tue, 14 May 2019 14:03:03 +0700
4 47399   น.ส. รุ่งณิชา สุนทร  4  10 Tue, 14 May 2019 14:01:39 +0700
5 47563   น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ  4  5 Tue, 14 May 2019 13:56:11 +0700
6 47577   น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ  4  5 Tue, 14 May 2019 13:55:48 +0700
7 47659   น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์  4  5 Tue, 14 May 2019 14:01:31 +0700
8 49334   น.ส. ชนิตา นันยะ  5  15 Tue, 14 May 2019 09:18:12 +0700