โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      ห้องเรียน : ห้องพฤกษศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45569   น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา  6  3 Tue, 14 May 2019 09:31:10 +0700
2 45757   น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง  6  3 Tue, 14 May 2019 10:02:30 +0700
3 45813   น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว  6  3 Tue, 14 May 2019 09:03:06 +0700
4 45941   น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ  6  3 Tue, 14 May 2019 09:01:44 +0700
5 45999   น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์  6  5 Tue, 14 May 2019 09:02:01 +0700
6 46042   น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย  6  3 Tue, 14 May 2019 09:01:08 +0700
7 46170   น.ส. ธนพร ใจคำลือ  6  3 Tue, 14 May 2019 09:04:04 +0700
8 46367   นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์  5  6 Tue, 14 May 2019 09:02:52 +0700
9 46382   น.ส. ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว  5  6 Tue, 14 May 2019 09:06:12 +0700
10 46396   น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว  5  10 Tue, 14 May 2019 09:04:16 +0700
11 46506   น.ส. อมิตา บางหลวง  5  13 Tue, 14 May 2019 09:02:13 +0700
12 46625   น.ส. กุลสตรี ฟูคำ  5  5 Tue, 14 May 2019 09:05:05 +0700
13 46815   น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร  5  15 Tue, 14 May 2019 09:02:13 +0700
14 46819   น.ส. นภา ตะนะเกต  5  13 Tue, 14 May 2019 09:02:20 +0700
15 46821   น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว  5  15 Tue, 14 May 2019 09:01:56 +0700
16 48535   น.ส. สุพิชญา อินทามระ  6  5 Tue, 14 May 2019 09:03:52 +0700