โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45725   น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง  6  6 Tue, 14 May 2019 10:31:20 +0700
2 47189   นาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์  4  4 Tue, 14 May 2019 14:10:52 +0700
3 47505   นาย รัฐศาสตร์ กุณณา  4  11 Tue, 14 May 2019 14:41:36 +0700
4 47595   นาย พศุตม์ สุวรรณรอด  4  11 Tue, 14 May 2019 14:41:36 +0700
5 47682   นาย ภูเพชร แก้วประเทศ  4  1 Tue, 14 May 2019 14:27:39 +0700
6 50172   นาย กัมปนาท อินแถลง  4  11 Tue, 14 May 2019 14:41:21 +0700