โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : วิทย์ 6,เคมี1,BC      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46390   น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข  5  1 Tue, 14 May 2019 09:48:25 +0700
2 46440   น.ส. ธนพร ทองอนุ  5  1 Tue, 14 May 2019 09:25:18 +0700
3 46451   น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์  5  2 Tue, 14 May 2019 09:34:43 +0700
4 46453   น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม  5  1 Tue, 14 May 2019 10:03:25 +0700
5 46543   น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์  5  4 Tue, 14 May 2019 10:36:33 +0700
6 46955   น.ส. ลภัสรดา พลงาม  5  1 Tue, 14 May 2019 09:51:35 +0700
7 46961   น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ  5  1 Tue, 14 May 2019 09:09:39 +0700
8 47143   นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์  4  4 Tue, 14 May 2019 14:13:06 +0700
9 47145   นาย ธนพงศ์ สมเวที  4  4 Tue, 14 May 2019 14:13:00 +0700
10 47147   นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:24:28 +0700
11 47151   นาย วัชรธร ทองคำ  4  4 Tue, 14 May 2019 14:13:04 +0700
12 47240   นาย ภูรินทร์ สายปัน  4  4 Tue, 14 May 2019 14:13:25 +0700
13 47655   น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ  4  15 Thu, 16 May 2019 23:16:00 +0700
14 47656   น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์  4  15 Tue, 14 May 2019 14:03:44 +0700
15 47673   นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:29:36 +0700
16 47675   นาย ธราดล สุวรรณรัตน์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:29:18 +0700
17 47679   นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:30:10 +0700
18 47683   นาย รวิพล คำฝั้น  4  1 Tue, 14 May 2019 14:28:13 +0700
19 47684   นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:26:12 +0700
20 47685   นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์  4  1 Tue, 14 May 2019 14:30:19 +0700
21 47687   นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว  4  1 Tue, 14 May 2019 14:27:32 +0700
22 47709   นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ  4  1 Tue, 14 May 2019 14:27:52 +0700
23 47711   นาย ปวีณวัช บุญมา  4  1 Tue, 14 May 2019 14:30:07 +0700
24 50137   น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี  4  5 Tue, 14 May 2019 13:58:25 +0700
25 50141   น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น  4  5 Tue, 14 May 2019 13:56:48 +0700