โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ชีววิทยา 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47203   น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์  4  2 Tue, 14 May 2019 14:12:22 +0700
2 47221   น.ส. เมษณี สีธิวงค์  4  2 Tue, 14 May 2019 14:12:18 +0700
3 47427   น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่  4  4 Tue, 14 May 2019 14:20:30 +0700
4 47432   น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู  4  2 Tue, 14 May 2019 14:20:28 +0700
5 47439   น.ส. ภคพร ใจละออ  4  15 Tue, 14 May 2019 14:11:47 +0700
6 47442   น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล  4  15 Tue, 14 May 2019 14:08:33 +0700
7 47586   นาย ดิศพงษ์ นวลสาย  4  13 Tue, 14 May 2019 14:09:29 +0700
8 47733   น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม  4  2 Tue, 14 May 2019 14:12:47 +0700
9 47744   นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย  4  14 Tue, 14 May 2019 14:48:31 +0700
10 47820   น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ  4  15 Tue, 14 May 2019 14:08:47 +0700
11 50188   นาย จุลเทพ กันทะวะ  4  13 Tue, 14 May 2019 14:12:41 +0700
12 50190   นาย ศิวกร สมพะมิตร  4  13 Tue, 14 May 2019 14:15:10 +0700
13 50199   น.ส. วรินธร รมดี  4  14 Tue, 14 May 2019 14:02:02 +0700
14 50202   น.ส. พิชญานี บอมขุนทด  4  14 Tue, 14 May 2019 14:02:01 +0700