โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30913      ชื่อวิชา : A Math      ห้องเรียน : 631632633      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45658   น.ส. ทัตติยา คำพิชัย  6  6 Tue, 14 May 2019 09:08:16 +0700
2 45662   น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี  6  6 Tue, 14 May 2019 09:03:07 +0700
3 45673   น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์  6  6 Tue, 14 May 2019 09:05:04 +0700
4 45677   น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช  6  6 Tue, 14 May 2019 09:07:15 +0700
5 45679   น.ส. สุวิมล มูลเต็ม  6  4 Tue, 14 May 2019 09:10:21 +0700
6 45989   น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา  6  12 Tue, 14 May 2019 09:06:55 +0700
7 46164   น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม  6  6 Tue, 14 May 2019 09:11:17 +0700
8 46180   น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง  6  6 Tue, 14 May 2019 09:00:15 +0700
9 46277   นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต  5  12 Tue, 14 May 2019 09:05:19 +0700
10 46388   น.ส. ธิติสุดา วงค์ทนา  5  6 Tue, 14 May 2019 09:08:46 +0700
11 46391   น.ส. ปวริศา ศิริชุ่ม  5  4 Tue, 14 May 2019 09:02:00 +0700
12 46393   น.ส. พนาพร สายปินตา  5  6 Tue, 14 May 2019 09:08:55 +0700
13 46397   น.ส. พิชญ์ดา แก้วประเทศ  4  10 Tue, 14 May 2019 13:54:02 +0700
14 46404   น.ส. วรันธร จินตนพงศ์พันธุ์  5  4 Tue, 14 May 2019 09:02:53 +0700
15 46405   น.ส. วรางคณา แสนทอน  5  4 Tue, 14 May 2019 09:06:59 +0700
16 46406   น.ส. สิรินภา คุ้มภัยเพื่อน  5  4 Thu, 16 May 2019 17:45:36 +0700
17 46410   น.ส. อาทิตยา ชนะรบ  5  3 Tue, 14 May 2019 09:04:08 +0700
18 46456   น.ส. ศศิธร พุทธสอน  5  4 Tue, 14 May 2019 09:59:55 +0700
19 46537   น.ส. จิดาภา ไชยกุล  5  4 Tue, 14 May 2019 09:10:16 +0700
20 46538   น.ส. ชลธิชา พิพิธกุล  5  3 Tue, 14 May 2019 09:03:12 +0700
21 46548   น.ส. วรฤทัย ทองกิ่ง  5  4 Tue, 14 May 2019 09:10:57 +0700
22 46638   น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี  5  12 Tue, 14 May 2019 09:32:11 +0700
23 46714   นาย อนุวัช อุ่นผาง  5  12 Fri, 24 May 2019 20:51:22 +0700
24 46773   น.ส. พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง  5  5 Tue, 14 May 2019 09:04:45 +0700
25 46774   น.ส. แพรววรินทร์ โนปิง  5  4 Tue, 14 May 2019 09:11:24 +0700
26 46808   น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย  5  12 Tue, 14 May 2019 09:20:52 +0700
27 47254   น.ส. ณัฐนรี หวานแหลม  4  4 Thu, 16 May 2019 17:44:52 +0700
28 47267   น.ส. พิมพ์มาดา วังสมบัติ  4  10 Thu, 16 May 2019 17:40:56 +0700
29 47462   นาย พีรภัทร โนตาปิง  4  4 Wed, 29 May 2019 13:21:46 +0700
30 47672   นาย ณฐนนท์ ทิพพระหา  4  2 Wed, 29 May 2019 09:49:18 +0700
31 50118   นาย ชัยวัฒน์ รัวฟองฟู  4  2 Wed, 29 May 2019 09:47:38 +0700
32 50133   น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ  4  5 Tue, 14 May 2019 13:59:07 +0700