โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20911      ชื่อวิชา : อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น      ห้องเรียน : ห้องเรียนร่วม      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47860   ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม  3  1 Wed, 15 May 2019 11:33:54 +0700
2 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน  3  1 Wed, 15 May 2019 11:10:59 +0700
3 47872   ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ  3  1 Wed, 15 May 2019 10:42:16 +0700
4 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ  3  12 Wed, 15 May 2019 10:40:48 +0700
5 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ  3  12 Wed, 15 May 2019 10:23:21 +0700
6 48457   ด.ช. พีรัช   เหลืองจิรโณทัย  3  15 Wed, 15 May 2019 09:21:22 +0700
7 48458   ด.ช. ภีม  ลาภพิสูตร  3  15 Wed, 15 May 2019 09:03:42 +0700
8 48630   ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ  2  1 Wed, 15 May 2019 11:35:38 +0700
9 48636   ด.ญ. สิริภัส ใจมา  2  1 Wed, 15 May 2019 11:34:53 +0700
10 48852   ด.ช. นันทภพ อินทิยศ  2  7 Wed, 15 May 2019 09:24:15 +0700
11 49277   ด.ช. ธนดล สีสุข  2  18 Wed, 15 May 2019 10:46:10 +0700
12 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ  1  4 Thu, 16 May 2019 11:09:19 +0700
13 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด  1  4 Wed, 15 May 2019 11:35:01 +0700
14 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ  1  8 Wed, 15 May 2019 10:10:13 +0700
15 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา  1  11 Wed, 15 May 2019 09:04:23 +0700
16 50115   ด.ญ. สาริศา หลายวัฒนไพศาล  1  16 Wed, 15 May 2019 12:18:05 +0700