โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20213      ชื่อวิชา : ฟุตซอล      ห้องเรียน : ศูนย์บน      วัน/คาบ : พฤ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน  2  3 Thu, 09 May 2019 09:09:50 +0700
2 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:20 +0700
3 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ  2  3 Thu, 09 May 2019 09:03:43 +0700
4 48721   ด.ช. กลินท์ กันอูป  2  4 Thu, 09 May 2019 09:05:02 +0700
5 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ  2  4 Thu, 09 May 2019 09:04:16 +0700
6 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว  2  4 Thu, 09 May 2019 09:01:48 +0700
7 48730   ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง  2  4 Thu, 09 May 2019 12:49:42 +0700
8 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี  2  4 Thu, 09 May 2019 09:01:08 +0700
9 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล  2  11 Thu, 09 May 2019 09:07:15 +0700
10 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:33:58 +0700
11 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา  2  14 Thu, 09 May 2019 11:58:38 +0700
12 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง  2  14 Thu, 16 May 2019 09:23:15 +0700
13 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์  2  14 Thu, 16 May 2019 10:24:54 +0700
14 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว  2  14 Thu, 09 May 2019 09:07:19 +0700
15 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม  2  14 Thu, 09 May 2019 09:13:15 +0700
16 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์  2  14 Thu, 09 May 2019 11:09:52 +0700
17 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น  2  14 Thu, 09 May 2019 10:00:53 +0700
18 49406   ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา  2  14 Thu, 16 May 2019 12:09:12 +0700
19 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม  2  14 Thu, 09 May 2019 09:34:54 +0700
20 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง  2  14 Thu, 16 May 2019 12:07:28 +0700